รุ่น 95111 ตู้เครื่องมือ 3 ชั้นรุ่นฝำเลื่อนหน้ำตะแกรงข้ำง SATA 9511